സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃഷ്ണഗീതി

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃഷ്ണഗീതിസാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-മലയാളം-കൃതി; സാഹിത്യം-ഭക്തിസാഹിത്യം-മലയാളം-കൃതി1654-മാണ്ടിനടുത്ത് കോഴിക്കോട്ട് മാനവേദ രാജാവ് നിർമിച്ച ഒരു ഗീതകാവ്യം. ഗുരുവായൂരപ്പനെ നേരിട്ടു സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തികാവ്യമാണിത്.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1