സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃഷ്ണഗാഥ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃഷ്ണഗാഥസാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-മലയാളം-കൃതി; സാഹിത്യം-ഭക്തിസാഹിത്യം-മലയാളംഒരു മലയാളകാവ്യം. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പൈതൃകം, കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കാവ്യസ്വഭാവം, ഭാഷാശൈലിവൃത്തം എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1