സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതംസാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-സംസ്കൃതം-സ്തോത്രകാവ്യംഒരു സംസ്കൃത സ്തോത്രകാവ്യം. ലീലാശുകനാണ് ഇതിന്റെ കർത്താവ്. കാവ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1