സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃഷി

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃഷിപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-കൃഷിശാസ്ത്രംപ്രയോജനപ്രദങ്ങളായ സസ്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികളിലൂടെ വളർത്തുന്ന പ്രക്രിയ. ഇതിന്റെ ചരിത്രം, ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1