സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃമിരോഗങ്ങള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃമിരോഗങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രംനിമറ്റോഡ എന്ന ജന്തുവിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃമികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങള്‍. പ്രധാനമായും മനുഷ്യരില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കൃമിരോഗങ്ങളും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും നിവാരണമാര്‍ഗങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1