സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃത്രിമ റബ്ബര്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃത്രിമ റബ്ബര്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രംസ്വാഭാവിക റബ്ബറിനു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഇലാസ്തിക ഗുണങ്ങളുള്ള കൃത്രിമ പദാർഥങ്ങൾ. കൃത്രിമ റബ്ബർ നിർമാണ ചരിത്രം, ഏതാനും ഇനം കൃത്രിമ റബ്ബറുകളുടെ നിർമാണം, ഗുണധർമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വവിവരണം.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1