സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃത്രിമ മൂലകങ്ങള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃത്രിമ മൂലകങ്ങള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം; ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രംകൃത്രിമമായി നിർമിക്കപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ. ഇവയുടെ അണുസംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും. ഇവയിൽ ടെക്നീഷ്യം, പ്രൊമീഥിയം, അസറ്റാറ്റിൻ, നെപ്ട്യൂണിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം., അമേരിസിയം, ക്യൂറിയം, ബെർക്കിലിയം, കാലിഫോർണിയം, ഐൻസ്റ്റൈനിയം, ഫെർമിയം, മെൻഡലീവിയം, നൊബീലിയം, ലോറൻസിയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വപ്രതിപാദനം
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1