സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം; സാങ്കേതികവിദ്യ-എൻജിനീയറിങ്ഭൂമിക്കുചുറ്റും നിശ്ചിത പരിക്രമണ പഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിർമിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ. കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനതത്ത്വം, ലക്ഷ്യവൈവിധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1