സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃത്രിമബീജാധാനം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃത്രിമബീജാധാനംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ചികിത്സആൺബീജപൂരിതമായ ശുക്ലം കൃത്രിമമാർഗത്തിലൂടെ ശേഖരിച്ച് നേർപ്പിച്ച് പെൺജനനേന്ദ്രിയമുഖത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. കൃത്രിമ ബീജാധാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രത്യുത്പാദനം മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ ചരിത്രം, മേന്മകൾ, വിവിധഘട്ടങ്ങൾ, പശു, എരുമ, കോലാട്, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയവയിലെ കൃത്രിമ ബീജാധാനരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1