സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇക്കിള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇക്കിള്‍ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംഒരു പ്രത്യേക ശാരീരിക സ്ഥിതിവിശേഷം. വക്ഷസ്സും ഉദരവും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന പേശിഭിത്തിയായ പ്രാചീരത്തിന്റെ അനിയന്ത്രിതവും സത്വരവുമായ സങ്കോചം മൂലമുണ്ടാകുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1