സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇക്കണോമെട്രിക്സ്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇക്കണോമെട്രിക്സ്മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-പഠനംഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രരേഖ. ഗണിതശാസ്ത്രം, സ്ഥിതിവിവരശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ ചരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രരേഖയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ പഠനങ്ങൾ, കാർഷിക സമ്പദ്ശാസ്ത്രം, വ്യവസായപഠനം, പണസമ്പദ്ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലുുള്ള ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1