സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇംഹോട്ടപ്പ്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇംഹോട്ടപ്പ്ജീവചരിത്രം-വാസ്തുവിദ്യ-ഈജിപ്ത്ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭ. ഭിഷഗ്വരൻ, ദാർശനികൻ, വാസ്തുവിദ്യാവിദഗ്ധൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1