സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇംശാ അള്ളാഖാന്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇംശാ അള്ളാഖാന്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-പാശ്ചാത്യംഉർദു-പേർഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ. അറബി-പാഴ്സി-വ്രജ്-അവധ് ഭാഷകളിലെ പദസമൂഹത്തെ തത്സമങ്ങളും തത്ഭവങ്ങളുമാക്കി ഒരു പുതിയ ഭാഷാശൈലി വാർത്തെടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1