സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇംഫാല്‍ യുദ്ധം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇംഫാല്‍ യുദ്ധംമാനവികം-ചരിത്രം-മണിപ്പാൽ-യുദ്ധംരണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണിപ്പൂരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ വച്ചുനടന്ന നിർണായക യുദ്ധം.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1