സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇംപീച്ച്മെന്‍റ്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇംപീച്ച്മെന്‍റ്മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ; മാനവികം-നിയമംഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിക്കെതിരെ ജനപ്രതിനിധിസഭയോ, ഭരണ നിർവാഹകസമിതിയോ എടുക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാനടപടി. അമേരിക്കയിലേയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1