സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷഭാഷാശാസ്ത്രം-ഭാഷ-ഇംഗ്ലീഷ്ജര്‍മാനിക് ഭാഷയുടെ ഒരു ഉപഭാഷയായി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ രൂപംകൊണ്ട ജീവല്‍ഭാഷ.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1