സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ഇ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഭാഷാശാസ്ത്രം-ഭാഷ-ലിപിമലയാളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെയെല്ലാം മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം. വ്യാകരണപരമായ സിവശേഷതകള്‍, രൂപ പരിവര്‍ത്തനം, തദ്ഭവനിഷ്പാദനം, അര്‍ഥഭേദങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1