സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബാസമുദ്രം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബാസമുദ്രംഭൂവിജ്ഞാനം-സമുദ്രം-ഇന്ത്യ-തമിഴ് നാട്ഒരു താലൂക്ക്. തമിഴ് നാട് സംസ്ഥാനത്തെ തിരുനല്‍വേലി ജില്ലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.മലകള്‍ നിറഞ്ഞ് നിമ്നോന്നതമാണ് ഭൂപ്രകൃതി.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1