സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബാസഡര്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബാസഡര്‍മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസഒരു ഉന്നത നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി മറ്റൊരു രാജ്യത്തു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1