സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബാനി, ധിരുഭായ്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബാനി, ധിരുഭായ്ജീവചരിത്രം-മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-ഇന്ത്യഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി. റിലയന്‍സ് വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ സ്ഥാപകനായ ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയസാമൂഹിക രംഗത്തും തന്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1