സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബര്‍ഗ്രിസ്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബര്‍ഗ്രിസ്ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംഒരുതരം അര്‍ധഖരവസ്തു. സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റെ കുടലിനുള്ളിലുണ്ടാവുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1