സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബരീഷന്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബരീഷന്‍മതം-ഹിന്ദുമതം-പുരാണം-ഭരണാധിപൻഇക്ഷ്വാകു വംശത്തില്‍ പിറന്ന ധര്‍മിഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവ്.മഹാഭാരതകഥയിൽ പാതാളത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച ബലഭദ്രനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു നാഗരാജാവിന്റെ പേരും അംബരീഷന്‍ എന്നായിരുന്നു.പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ പറയുന്ന അംബരീഷ കഥ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1