സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബരചുംബികള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബരചുംബികള്‍സാങ്കേതികവിദ്യ-എൻജിനീയറിങ്-സിവിൽ-സൗധംഅസാധാരണമാംവിധം ഉയരമുള്ള സൗധങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും.ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഇവയുടെ നിർമാണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ അംബരചുംബികൾ, ഇന്ത്യയിലെ അംബരചുംബികൾ എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1