സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബപാലി

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബപാലിമതം-ഇതരമതം-ബുദ്ധമതം-കഥാപാത്രംഒരു ഗണിക.ബി.സി. 540 നടുത്ത് വൈശാലിയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന സമ്പന്നയും വിദുഷിയുമായ ഒരു ഗണിക.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1