സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബത്ഥസുത്തം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബത്ഥസുത്തംമതം-ഇതരമതം-ബുദ്ധമതംബുദ്ധമതക്കാരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ത്രിപിടകത്തിലെ സുത്തപിടകത്തിലുള്ള ദീര്‍ഘനികായത്തിലെ ഒരു സുത്തം. അംബത്ഥസുത്തം ചുരുക്കി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1