സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബ, അംബിക, അംബാലിക

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബ, അംബിക, അംബാലികമതം-ഹിന്ദുമതം-പുരാണംകാശിരാജാവായ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നന്റെ മൂന്നു പുത്രിമാർ. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാണകഥ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1