സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഫോറ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഫോറപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-ഗാർഹികശാസ്ത്രം-പാത്രംഒരിനം ഭരണി.വീഞ്ഞും എണ്ണയും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് പ്രാചീന റോമാക്കാരും യവനരും ഉപയോഗിച്ചുവന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1