സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംനിയോട്ട

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംനിയോട്ടശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംവളര്‍ച്ച തുടങ്ങുന്നതു മുതല്‍ ഭ്രൂണത്തെ പരിപൂര്‍ണമായി ആവരണം ചെയ്യുന്ന അംനിയോൺ എന്ന സദ്രവചര്‍മമുള്ള കശേരുകികളിലെ ഇഴജന്തുക്കൾ, പക്ഷികൾ, സസ്തനികൾ എന്നീ ജന്തു വർഗങ്ങളുടെ പൊതുനാമം.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1