സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗുലേറ്റ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗുലേറ്റശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംകുളമ്പുകളുള്ള സസ്തിനികളുടെ പൊതുനാമം. ഇവയുടെ പരിണാമചരിത്രം, പൊതു സ്വഭാവം, അസ്തമിത അംഗുലേറ്റകൾ, ഭൂമുഖത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്ന അംഗുലേറ്റകൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1