സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗാരകവ്രതം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗാരകവ്രതംമതം-ഹിന്ദുമതം-ആചാരാനുഷ്ഠാനംഅംഗാരകന്‍ അഥവാ ചൊവ്വയെ ആരാധിക്കുന്ന വ്രതം. വ്രതത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1