സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗന്യാസം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗന്യാസംമതം-ഹിന്ദുമതംമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു കര്‍മം. ഋഷി, ഛന്ദസ്സ്, ദേവത എന്നീ മൂന്നും യഥാക്രമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശിരസ്സ്, രസനം, ഹൃ‍ദയം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചെയ്യുന്ന സമര്‍പ്പണം അഥവാ ന്യാസം എന്നര്‍ഥം. പലതരത്തിലുള്ള അംഗന്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് ചെയ്യേണ്ട രീതികളും വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1